top of page

תקנון ותנאי אתר

 1. האתר הינו בבעלות שרה ערבה.

 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד  . 

 3. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון  האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון .

 4. במידה ותנאי התקנון אינם מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש  כלשהו באתר .

 5. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד .

 6. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות  הבלעדית של הגולש  .

 7. שרה ערבה  לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע  המפורסם באתר.

 8. תוכן המפורסם באתר שייך ל שרה ערבה  בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב  של שרה ערבה. 

 9. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים באת הגולש כי שרה ערבה תהא ראית לפנות לגולש באמצעו טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשפו ולא יעשה בהם שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נופים או חברות אחרות ללא רשות.

 10. אחריות, אבטחה ופרטיות : שרה ערבה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של שרה ערבה וספקים מטעמה שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של שרה ערבה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי שרה ערבה ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שרה ערבה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, שרה ערבה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. שרה ערבה מתחייבת כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, שרה ערבה תהיה רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בשרה ערבה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי שרה ערבה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי שרה ערבה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 11. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל - אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם .

bottom of page